HIPODROM SOPOT

Live camera bar fbook bar en bar
 

Aktualności

|Konkurs fotograficzny

 

KOŃkurs: Piąty żywioł - KOŃ!

 

Hipodrom Sopot ogłasza KOŃkurs pod tytułem "Piąty żywioł - koń" na fotografię najlepiej ukazującą żywiołowość, energię i piękno koni!

 

Nagrodą w KOŃkursie jest wystawa zwycięskich prac na tablicach 50x50 cm na ogrodzeniu Parku Oliwskiego wzdłuż ul. Opata J.Rybińskiego lub na terenie sopockiego Hipodromu podczas najważniejszych w Polsce zawodów CSIO*** Sopot 2012. Dodatkowo zwycięzca otrzyma akredytację fotograficzną upoważniającą do nielimitowanego wstępu na te zawody!

 

Kryteria brane pod uwagę przy wyborze zwycięskich prac:

  • jakość techniczna,
  • kreatywność,
  • oryginalność,
  • nowatorskie podejście zarówno w formie jak i treści.

 

Preferowane zdjęcia z Sopockiego Hipodromu:)


Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w REGULAMINIE.

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego „KOŃkurs”


I. Przepisy ogólne


1.    Organizatorem konkursu jest Hipodrom Sopot sp. z o.o.
2.    Temat: Piąty Żywioł – Koń. Organizatorowi zależy na pokazaniu końskiej żywiołowości, piękna i energii.
3.    Nagrodą w konkursie jest prezentacja zwycięskich prac na tablicach 50x50 cm na ogrodzeniu wzdłuż ulicy Opata Jacka Rybińskiego (płot Parku Oliwskiego) lub na terenie Hipodromu podczas zawodów CSIO*** Sopot 2012, które odbędą się w dniach 5-8 lipca 2012. Dodatkowo zwycięzca otrzyma akredytacje fotograficzną upoważniającą do nieograniczonego wstępu podczas CSIO*** Sopot 2012.
4.    W konkursie może brać udział każdy za wyjątkiem członków Jury.
5.    Kryteria brane pod uwagę przy wyborze zwycięskich prac: jakość techniczna, kreatywność, oryginalność, nowatorskie podejście zarówno w formie jak i treści. Preferowane zdjęcia z Sopockiego Hipodromu.
6.    Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie. Uczestnik zobowiązany jest do podania: Imienia i Nazwiska, adresu mailowego oraz numeru telefonu.
7.    Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursuII. Przepisy dotyczące prac


1.    Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 fotografii.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej.
3.    Fotografie do oceny należy nadsyłać na adres mailowy: hipodrom@sopot.pl
4.    Zdjęcia do oceny muszą być zapisane w formacie .jpg, rozdzielczość 72 dpi, rozmiar wszystkich zdjęć nie może przekraczać 1,5 MB
5.    Zwycięskie prace należy dostarczyć w wersji edytowalnej, w formacie .tiff, w rozdzielczości 300dpi na nośniku CD, pendrive, osobiście lub pocztą mailową do 30.05.2012 r.
6.    Do zdjęć należy dołączyć podpisane poniższe oświadczenie.:
„Posiadam wszelkie prawa majątkowe i autorskie do przysłanych zdjęć oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach oraz stronach internetowych Organizatora”
7.    Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. II. 6.
8.    W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
9.    Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.
10.    Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.
11.    Konkurs trwa od 23.05.2012 do 30.05.2012 r.
12.    Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
13.    Organizator powołuje jury Konkursu.
14.    Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc exequo.
15.    Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora drogą mailową.
16.    Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (www.hipodrom.sopot.pl).
17.    Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 30 maja 2012 r. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają zawiadomienie mailowe lub telefoniczne.
18.    Najpóźniej do 01.06.2012 zwycięskie prace muszą się znaleźć w biurze Hipodromu.

 

III. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs


1.    Zwycięskie prace zostaną umieszczone na tablicach wzdłuż ulicy Opata Jacka Rybińskiego w Oliwie - planowane umieszczenie to 06.06-30.06.2012 lub na terenie Hipodromu Sopot podczas zawodów CSIO*** Sopot 2012 w dniach 5-8 lipca 2012r.
2.    Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w lokalnej prasie, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs w różnych miejscach.
3.    Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach.
4.    Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. II. 6 niniejszego regulaminu.